Chỉ thị của BTV Thành ủy Về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên đại bàn thành phố Hải Dương