Công văn đến số 458 ngày 21/6/2021 từUBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới