THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2021 “Liên kết giữa trường đại học với cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”