Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”