Thông cáo báo chí về tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019