Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu Đợt 1, học kỳ II năm học 2020 - 2021