Thông báo V/v điều chỉnh hình thức giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2020 - 2021