THÔNG BÁO V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo Học kỳ II năm học 2019 - 2020 do Dịch bệnh COVID-19