THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời khóa biểu Học kì II năm học 2019 - 2020