KẾ HOẠCH Thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019 - 2020, đợt 2