THÔNG BÁO số 37/TB-ĐHHD ngày 22/4/2020 của Trường Đại học Hải Dương Về việc Điều chỉnh thời khóa biểu học kì II năm học 2019 - 2020, lần 2

11:19 - 25/04/2020