THÔNG BÁO V/v điều chỉnh hình thức giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học và đại học liên thông chính quy