Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 20/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Nhà trường Về việc triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19