Học viên cao học ngành Kế toán khóa 5 (lớp M5.KT1), ngành Quản lý Kinh tế khóa 2 (lớp M5.KT1) Trường Đại học Hải Dương bảo vệ tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ

Ngày 03/7/2021, Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 5, ngành Quản lý Kinh tế khóa 2 cho gần 50 học viên cao học. Trong đó, có 01 Hội đồng đánh giá ngành Kế toán diễn ra tại Phòng họp Trực tuyến Khu Hành chính - Hiệu bộ (Địa điểm Liên Hồng); 02 Hội đồng đánh giá ngành Quản lý Kinh tế diễn ra tại Khu đào tạo Sau đại học (Địa điểm Hải Tân) của Nhà trường.

Tham dự và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Phương Ngọc - Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, TS. Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra, Trường Đại học Hải Dương.

Tham gia các Hội đồng đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ có các nhà khoa học, giảng viên là các PGS, TS có uy tín thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,…

Tại các Hội đồng, các học viên báo cáo tóm tắt trước Hội đồng tên đề tài, đề cương luận văn thạc sĩ và nghe các ý kiến đánh giá, đóng góp của Hội đồng. Các nội dung đánh giá, góp ý tập trung vào chỉnh sửa tên đề tài cho phù hợp năng lực nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài, đề tài đảm bảo nội dung phản ánh đúng tên đề tài; gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn nhằm định hướng khoa học, nâng cao tính ứng dụng thực tiễn kết quả nghiên cứu của đề tài… Việc tổ chức thẩm định, đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quy trình hướng dẫn và tổ chức thực hiện luận văn thạc sĩ, đảm bảo tính định hướng, khoa học và tính ứng dụng của luận văn, qua đó đánh giá được năng lực nghiên cứu, học tập và đề xuất các kiến nghị của học viên đối với lĩnh vực nghiên cứu.

Học viên báo cáo tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ tại Hội đồng ngành Quản lý kinh tế (Giảng đường nhà A1, A2 - Khu đào tạo Sau Đại học - Địa điểm Hải Tân)


Học viên báo cáo tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ tại Hội đồng ngành Kế toán (Phòng Trực tuyến  -  Địa điểm Liên Hồng)

Ngay sau buổi đánh giá, học viên sẽ hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và người hướng dẫn khoa học, nộp quyển đề cương hoàn thiện cho Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học của Nhà trường trong vòng 07-10 ngày sau khi hội đồng làm việc để tiếp tục tiến hành những bước nghiên cứu tiếp theo.

Đợt đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 5, ngành Quản lý Kinh tế khóa 2 đã diễn ra và thành công tốt đẹp, trong điều kiện Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, giãn cách các Hội đồng ở 02 địa điểm khác nhau đảm bảo an toàn cho giảng viên và học viên tham gia đợt đánh giá, đồng thời thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh tốt vừa duy trì, phát triển các hoạt động đào tạo của Nhà trường trong trạng thái bình thường mới./.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền