Thông báo số 29/TB-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Trường Đại học Hải Dương V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

10:19 - 23/03/2020