PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

04:28 - 15/03/2018

1. Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Một cửa liên thông được thành lập theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHKT ngày 16/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Phòng Thanh tra - Pháp chế, Một cửa liên thông là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

- Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các công việc một cửa liên thông trong đó từ quá trình tiếp nhận công việc ban đầu đến việc trả kết quả.

2.2. Nhiệm vụ

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Một cửa liên thông chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nộI dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

- Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong trường.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Giải quyết các công việc một cửa liên thông trong đó từ quá trình tiếp nhận công việc ban đầu đến việc trả kết quả.

- Bổ sung thực hiện các báo cáo về công tác pháp chế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.