PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức quản lý, phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác khoa học trong và ngoài trường, thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp với đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Nhà trường.

- Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám hiệu về lĩnh vực hợp tác trong và ngoài trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp với đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Nhà trường 

- Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa họccủa cán bộ, giảng viên thống nhất trong toàn trường.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa họccấp tỉnh và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.

- Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học và Tổ chức việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, kiến nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc.

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

- Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, sinh viên Nhà trường.

- Đầu mối tổ chức và phối hợpvới các phòng Kế hoạch Thông tin Đào tạo, Viện Sau Đại học sử dụng cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài trường.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý.

2.2. Lưu trữ, xây dựng đề cương bài giảng cho các môn học trong toàn trường và thẩm định từng đề cương bài giảng qua hội đồng thẩm định của Nhà trường trước khi đưa vào giảng dạy

- Phối hợp các khoa chuyên môn, tham gia thẩm định với Hội đồng thẩm định cấp trường về đề cương bài giảng các môn học của các ngành, các hệ đào tạo, sau đó thống nhất đưa vào giảng dạy.

- Nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa họccấp khoa, cấp trường như các đề tài, bài giảng cá nhân của giảng viên trong trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.