Nghị quyết số 54/NQ-HĐT của Hội đồng Trường ban hành Quy chế Tài chính của Trường Đại học Hải Dương