Nghị quyết số 47/NQ-HĐT ngày 16/6/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hải Dương