Một số hình ảnh bảo vệ khóa luận/ đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Hải Dương năm 2018

17:31 - 07/08/2018

Một số Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng chụp ảnh lưu niệm sau buổi bảo vệ khóa luận 

Giảng viên hướng dẫn và sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông chụp ảnh lưu niệm sau buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tử  Viễn thông

Một trong những Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

Một trong những Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Cô trò ngành Kế toán chụp ảnh lưu niệm sau buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp