Mobifone tỉnh Hải Dương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử - Viên thông, Kinh tế, QTKD