KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, được hợp nhất từ 2 khoa là khoa Lý luận chính trị và khoa Kiến thức Đại cương. Khoa gồm 03 tổ bộ môn: Tổ Toán; Tổ Chính trị học; Tổ Luật. Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 10 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có 01 tiến sĩ, giảng viên chính và có 09 thạc sĩ), có nền tảng tri thức tốt và có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm và thực tiễn đào tạo. Với truyền thống và sự tự hào của một đơn vị có bề dày trong công tác đào tạo, khoa Khoa học Cơ bản tự tin tiếp nối truyền thống quý báu, làm tốt công tác đào tạo phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các ngành Toán, Chính trị học và Luật. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng các kiến thức chuyên ngành, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chủ động tìm nguồn tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá tuyển sinh theo ngành do khoa quản lý.

- Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng khoa học và Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của Trường.

- Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập; Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

- Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

- Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

3. Danh sách giảng viên* LIÊN KẾT CÁC SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

1. Đại hội Chi bộ Khoa cơ bản - Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 - 2022: http://uhd.edu.vn/dai-hoi-chi-bo-khoa-co-ban-ngoai-ngu-nhiem-ky-2020-2022-dt4187.html

2. HỘI THẢO KHOA HỌC Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Ngoại ngữ với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH các học phần đại cương - ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay”: http://uhd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-khoa-khoa-hoc-co-ban-va-khoa-ngoai-ngu-voi-chu-de-nang-cao-chat-luong-giang-day-nckh-cac-hoc-phan-dai-cuong-ngoai-ngu-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien-hien-nay-dt4270.html