KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán và ngành Quản lý kinh tế năm 2020, đợt 1