THÔNG BÁO V/v tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán khóa 4 (lớp M4.KT1) và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 (lớp M1.QLKT1)