KẾ HOẠCH Khám sức khỏe cho sinh viên đại học chính quy K12 , đại học liên thông chính quy L10, D2