Hội Sinh viên

14:00 - 03/02/2020

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Chức vụ Hội

Số điện thoại liên hệ

1

Vũ Tiến Thủy

1983

TT HTĐT và TS

Chủ tịch

0978 515 915

2

Đỗ Thanh Huyền

1988

Phòng Hành chính

Phó Chủ tịch

0974 864 146

3

Phạm Văn Đỏ

1983

TT VH-TT-QP

Ủy viên BTK

0165 625 6256

4

Phan Thị Anh

1995

K6ĐH.KT1

Ủy viên BTK

0169 902 2020

5

Tăng Xuân Tiền

1999

K7ĐH.CNTT

Ủy viên BTK

0968 084 810

6

Nguyễn Văn Khắc

1997

K5ĐH.KTĐ

Ủy viên BCH

0163 940 9906

7

Nguyễn Đình Hưng

1999

K6ĐH.KTĐ

Ủy viên BCH

0976 097 621

8

Đoàn Thị Minh Thảo

1999

K7ĐH.KT

Ủy viên BCH

0987 629 618

9

Vũ Đức Thắng

1999

K7ĐH.QTKD

Ủy viên BCH

0978 461 711

10

Phạm Thị Thu Hiền

2000

K8ĐH.KT2

Ủy viên BCH

0962853178

11

Bùi Thái Dương

2000

K8ĐH.TH

Ủy viên BCH

0842 399 998