Đề án "Sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh"; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

22:37 - 02/01/2019