Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 21-KH/TU và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021

Ngày 16/9/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 24/8/2021 của BTV Thành ủy thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh” bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương.

Tham dự Hội nghị, tại đểm cầu trung tâm - Phòng họp trực tuyến tại Khu Hành chính - Hiệu bộ Trường Đại học Hải Dương (địa điểm Liên Hồng) có đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị; Đồng chí Tô Văn Sông - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cùng một số cán bộ, đảng viên chi bộ Tổ chức - TCKT và Hành chính - Quản trị; toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên tham dự Hội nghị trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

Hội nghị trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Lễ đã trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 24/8/2021 của BTV Thành ủy thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 99-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và người học toàn Trường. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và cần phải đi vào nề nếp sinh hoạt, học tập của từng chi bộ, đảng viên của Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong từng chuyên đề đối với việc nêu cao tinh thần tích cực, chủ động và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Nhà trường. Trong bài phát biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta; nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã khơi gợi lại nhiều câu chuyện cảm động về cuộc sống giản dị, tình yêu thương bao la và lòng yêu nước cao đẹp của vị lãnh tụ vĩ đại, từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào và khát vọng cống hiến xây dựng Nhà trường, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước cho mỗi cán bộ, đảng viên, người học.

Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt, triển khai nội dung học tập tại Hội nghị

Hội nghị cũng nghe đồng chí Tô Văn Sông - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy truyền đạt, thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh” với các nội dung chính như: những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, người học Trường Đại học Hải Dương nhằm góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường xứng tầm vị thế, tiềm năng và niềm tin của lãnh đạo, nhân dân, học viên, sinh viên.

 Đồng chí Tô Văn Sông - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy truyền đạt, thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”

Toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường tham dự Hội nghị  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các chi bộ, đơn vị thuộc Trường cần xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện những nội dung của chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng một cách chủ động, sáng tạo, đổi mới; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục và địa phương trước bối cảnh có nhiều tác động mạnh mẽ của các xu thế quốc tế đối với giáo dục và đào tạo đặc biệt là đối với các trường đại học địa phương hiện nay. Đồng chí Bí thư Đảng ủy kêu gọi, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần trở thành ý thức tự giác, tự chủ, việc làm thường xuyên và ý chí phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và người học trong toàn Trường.

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, các đơn vị sẽ chủ động xây dựng kế hoạch học tập của tập thể và triển khai cho từng cá nhân, đảng viên làm cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương được tổ chức ngay trước thềm năm học mới 2021-2022, đã tạo động lực và tâm thế mới cho cán bộ, đảng viên, giảng viên toàn Trường quyết tâm, kiên trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần nâng tầm vị thế và uy tín của Nhà trường./.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền