Chương trình công tác của Hội đồng Trường Tháng 6 năm 2021