Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương