Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/1/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019