KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH (cơ cấu tổ chức)

I. Cơ cấu tổ chức

Khoa gồm 29 giảng viên: 01 Trưởng khoa, 02 Phó khoa, 26 giảng viên. Trong đó 01 giảng viên có học hàm Phó giáo sư,  04 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 24 giảng viên có trình độ thạc sĩ.


          

Nguyễn Thị Đào

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế (Kế toán)

Chức vụ/CDNN: Trưởng khoa, Giảng viên chính

Phone: 0985202991

Email: uhddaonguyen.edu@gmail.com 
     
   

Phạm Quang Thịnh

Học vị: Tiến sĩ Kế toán

Chức vụ/CDNN: Phó Trưởng khoa, Trưởng BM Kế toán, Giảng viên chính

Phone: 0989372894

Email: uhdthinhphamquang.edu@gmail.com 
     
   

Phạm Thị An

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế (Kế toán)

Chức vụ/CDNN: Phó Trưởng khoa

Phone: 0968061013

Email: uhdanphamthi.edu@gmail.com
     
   

Phạm Đức Bình

Học vị: PGS.TS Kế toán

Chức vụ/CDNN: Giảng viên cao cấp

Phone: 0987322999

Email: uhdbinhduc.edu@gmail.com
     
   

Phạm Thị Thu Trang

Học vị: Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0984885884

Email: uhdtrangphamthu.edu@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Học vị: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0976301140

Email: uhdnguyetnguyenanh.edu@gmail.com
     
   

Lê Thị Hà Anh

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế (Kế toán)

Phone: 0977681983

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdhaanhle.edu@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Phương

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ/CDNN: Giảng viên, Trưởng Bộ môn TC-NH

Phone: 0912820288

Email: uhdphuongnguyenthi.edu@gmail.com
     
   

Lê Thị Hoài Linh

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ/CDNN:  Giảng viên

Phone: 0334146727

Email: uhdlinhle.edu@gmail.com
     
   

Phạm Thị Oanh

Học vị: Thạc sĩ  Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0936336711

Email: uhdoanhpham.edu@gmail.com 
     
   

Vũ Quốc Vững

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0967889301

Email: uhdvungvu.edu@gmail.com 
     
   

Nguyễn Thị Ngọc

Học vị: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0988009906

Email: uhdngocnguyenthi.edu@gmail.com
     
   

Đỗ Thị Thúy Hường

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0362455425

Email: uhdhuongdo.edu@gmail.com
     
   

Phạm Thị Huế

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0986593728

Email: uhdhuephamthi.edu@gmail.com
     
   

Bùi Phương Thanh

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế (Kế toán)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0936967796

Email: uhdthanhbui.edu@gmail.com
     
   

Trần Thị Thanh Loan

Học vị: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0398253416

Email: uhdloantran.edu@gmail.com
     
   

Hoàng Thị Huyền

Học vị: Thạc sĩ  Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Phone: 0969052158

Email: uhdhuyenhoang.edu@gmail.com
     
 

Đào Thị Lan Anh

Học vị: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý (Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng)

Phone: 0989256984

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdlananhdao.edu@gmail.com
     
 

Nguyễn Ngọc Anh

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0902895222

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdngocanhnguyen.edu@gmail.com
     
 

Phạm Thị Duyến

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng

Phone: 0979271563

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdduyenpham.edu@gmail.com
     
 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0986277677

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdquynhnganguyen.edu@gmail.com
     
 

Trần Thị Diệu Loan

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0984217719

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdloantran.edu@gmail.com
     
 

Phạm Thị Thảo

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0904797636

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhdthaopham.edu@gmail.com
     
 

Nguyễn Thị Phương Dung

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0936050281

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: uhddungnguyenphuong.edu@gmail.com
     
 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0934387383

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: Hunguyen.hvnh@gmail.com
     
 

Dương Hồng Nhung

Học vị: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Phone: 0984836369

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: Duonghongnhung85@gmail
     
 

Cao Thị Thu Phương

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0936524886

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: Phuongketoanhd@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Thu Trang

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0902057995

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: thutrang2202@gmail.com
     
 

Nguyễn Thị Vân

Học vị: Thạc sĩ Kế toán

Phone: 0983647811

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Email: vannguyenktcdhd@gmail.com
     

II. Chức năng

Khoa Kế toán - Tài chính là đơn vị thuộc Trường có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo, kế hoạch giảng dạy các ngành học Kế toán - Tài chính; tổ chức nghiên cứu khoa học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của các ngành trong khoa theo phân công của Nhà trường. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện của sinh viên trong Khoa theo các quy định hiện hành.

III. Nhiệm vụ

1. Công tác chuyên môn

a) Tham mưu, xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của Trường

b) Tham muu phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn trực thuộc. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phuơng pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

c) Quản lý viên chức, người lao động và người học trong Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học. Phối hợp tổ chức đào tạo bồi duỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ cho giảng viên.

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực tập, thực tế cho sinh viên, rèn kỹ nǎng nghề nghiệp, gắn đào tạo với thực tế.

e) Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo

2. Công tác nghiên cu khoa học

a) Tham mưu các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học.

b) Tham mưu tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của giảng viên và học viên, sinh viên trong chuơng trình, kế hoạch của khoa và của Trường; phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

c) Tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp đuợc giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Huớng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

3. Công tác Qun lý sinh viên

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định cua Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

4. Công tác tuyển sinh

a) Chủ động tìm nguồn tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá tuyển sinh ngắn hạn, dài hạn ở tất cả các bậc học, ngành học.

b) Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt dông hợp tác quốc tế tại Trường.

5. Công tác phát triển ngành học, liên kết đào tạo

a) Chủ động đề xuất, xây dựng đề án mở ngành học mới khi cần thiết.

b) Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức nǎng, quyền hạn của đơn vị.

6. Các nhim v khác

a) Quản lý, điều hành hoạt động của các bộ môn, lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Truờng bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

b) Phối hợp các đơn vị chức nǎng thực hiên việc thi hết môn, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Trường. Quản lý và lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị quản lý.

c) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong Khoa.

d) Phối hợp với Phòng Bảo đảm chất luợng - Thanh tra tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

e) Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

f) Thực hiện công tác báo cáo kip thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

g) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Trường. Tham mưu xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

IV. Địa chỉ liên hệ

Tầng 2, Nhà A3 - Cơ sở 3 Trường Đại học Hải Dương (Khu 8, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).