Kế hoạch Tổ chức kết thúc học phần các lớp Cao học Đợt 1 Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (dành cho học viên hoãn thi)