Thông báo thu hồ sơ và bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành QLKT khóa 4 (lớp M4.QLKT1,2) và Kế toán khóa 7 (lớp M7.KT1)