TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - QUỐC PHÒNG

1. Giới thiệu chung


Danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm


2. Chức năng

Đảm nhiệm công tác quản lý và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (GDTC&GDQP) theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Xây dựng, quản lý nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học GDTC& GDQP cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường. Quản lý các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học, khai thác dịch vụ cơ sở vật chất Trung tâm.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Nhiệm vụ về chuyên môn

- Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường trong quản lý điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc lập, triển khai, kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Nhà trường. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

  - Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình huấn luyện, đào tạo, các sự kiện theo yêu cầu của nhà trường và xã hội nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của môn GDTC & GDQP. Biên soạn chương trình bài giảng, giáo án của môn GDTC & GDQP cho các hệ đào tạo tại Trường.

- Huấn luyện các đội tuyển của Trường tham gia thi đấu các giải thể thao. Thành lập các CLB Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng rổ.

- Phối hợp phòng Công tác  sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức các giải thể thao phong trào cho sinh viên, học viên và CBGV và hội thao truyền thống hàng năm.

- Phối hợp với địa phương trong các công tác, phong trào như: dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh. Định kỳ báo cáo công tác ANQP với cơ quan quân sự địa phương các cấp và cơ quan quản lý cấp trên của Bộ GD&ĐT và các ban ngành liên quan.

- Quản lý toàn diện cán bộ giảng viên trong trung tâm, đề nghị khen thưởng, kỷ luật chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho giảng viên.

3.2. Nhiệm vụ về tự chủ công tác tài chính

   -  Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Quốc phòng là đơn vị có thu, tự chủ một phần tài chính do Hiệu trưởng quy định theo lộ trình phát triển của Trung tâm; thực hiện hạch toán phụ thuộc tập trung cùng với phòng Tài chính kế toán của Nhà trường.

- Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kinh phí theo nguyên tắc “lấy thu bù chi” nhằm duy trì hoạt động của Trung tâm và đóng góp nghĩa vụ theo quy định của Nhà trường.

- Nhà trường hỗ trợ tiền lương, tiền công và kinh phí đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, người lao động (đã được Nhà trường ký hợp đồng) của Trung tâm, mức hỗ trợ theo lương cơ bản hiện hưởng (số năm hỗ trợ và tỷ lệ hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định dựa trên khả năng phát triển của đơn vị).

- Căn cứ vào doanh thu từ các hoạt động của trung tâm lãnh đạo trung tâm có trách nhiệm phân phối thu nhập còn thiếu so với ngạch bậc lương hiện hưởng, các thu nhập khác như đối với CBVC trong Trường và theo đúng quy định của nhà nước và nhà trường đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và công bằng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Khu Liên hiệp Văn hóa - Thể thao - Quốc phòng tại Trung tâm 

Cán bộ, giảng viên Nhà trường giao lưu Bóng đá, bóng bàn, cầu lông với học viên, sinh viên và Doanh nghiệp.


Cán bộ, giảng viên Trung tâm và sinh viên Nhà trường tham gia giải Chạy tập thể “Cúp AGRIBANK” chào mừng thành phố Hải Dương đạt tiêu chí Đô thị loại 1.


Cán bộ giảng viên Nhà trường tham gia thi đấu Giải cầu lông Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương  năm 2019.