Thư cảm ơn Trường Đại học Hải Dương tham gia Ngày hội "Giọt hồng tỉnh Hải Dương" lần thứ X năm 2022 của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hải Dương