Thông báo của Hiệp hội Các trường đại hoc, cao đẳng Việt Nam V/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới