Công văn số 4191/BGD&ĐT-GDCTHSSV V/v phát động Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022