Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức ngành Kế toán, Quản lý kinh tế, năm 2020 đợt 1