Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp cao học Học kỳ II, năm học 2019-2020 (đợt 3)