THÔNG BÁO V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19