Thông báo V/v điều chỉnh hình thức giảng dạy - học tập đối với các lớp cao học Đợt 2 HKII năm học 2020-2021