Thông báo số 16/TB-ĐHHD ngày 15/3/2021 của Nhà trường V/v tổ chức thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ngành QLKT khóa 2 và ngành Kế toán khóa 5