Thông báo số 1654/TB-BGD&ĐT ngày 22/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2020