Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19