Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường các biện pháp phòng chống Dịch COVID-19 trong trường học