Thời khóa biểu Đợt 1 Học kỳ 1 năm học 2021-2022 áp dụng đối với các lớp liên thông ĐHCQ khóa 9 (Hình thức giảng dạy - học tập trực tuyến)