Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” Đợt 1 năm học 2021 - 2022 theo hình thức học trực tuyến