Thời khóa biểu Đợt 1, Học kỳ I năm học 2021-2022, áp dụng vói các lớp đại học chính quy Khóa 11 (Hình thức giảng dạy - học tập trực tuyến)