KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” Đợt 2 Năm học 2021 - 2022 (đối với sinh viên Khóa mới - K11)